98. Διεθνή: Εκφυλισμός του ΟΗΕ

98. Διεθνή: Εκφυλισμός του ΟΗΕ

- in Διεθνή
0

§1. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ιδρύθηκε 25 Απριλίου 1945 από 50 κράτη στο Σαν Φραγκίσκο (ΗΠΑ) και ο Χάρτης του τέθηκε σε ισχύ 25 Οκτ. 1945, όταν ο 2ος ΠΠ είχε τελειώσει.

Τα ιδανικά και δικαιώματα, οι γενικές πανανθρώπινες αρχές και ιδέες που εκφράζονται στον Χάρτη είναι φλύαρες και ελλιπείς συγχρόνως, μα ακόμα και αυτές έχουν καταστρατηγηθεί κατά κόρον και δη από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, που δήθεν παίρνει αποφάσεις και φροντίζει για την εφαρμογή αυτών των αρχών (κλπ.). Και αυτή η εγκληματική πρακτική, αποδεκτή από τα 193 κράτη-μέλη (ή τους εκπροσώπους τους) στον ΟΗΕ συνιστά τον εκφυλισμό του σε βαρβαρότητα.

§2. Πολιτισμός σημαίνει Δικαιοσύνη στο Εθνικό επίπεδο και στο Διεθνές, με την απόλυτη επικράτηση του Κράτους Δικαίου (= το Εθνικό Δίκαιο και το Διεθνές ισχύει δίχως εξαίρεση ακόμα και για τους Ανώτατους Άρχοντες, εκλεγμένους και μη). Βαρβαρότητα είναι η διολίσθηση από αυτήν την αρχή σε υποδεέστερες βαθμίδες όπως απάτη κάθε είδους, βίαιη αρπαγή ή απαγωγή, τραυματισμός, δολοφονία, ληστεία, κλοπή κάθε είδους, συκοφαντία κι επέμβαση στην ειρηνική ζωή ατόμων, οικογενειών ή νόμιμων οργανισμών (εταιρειών κλπ.): τέτοιες εγκληματικές πράξεις διενεργούνται από άτομα, συμμορίες ή άλλες ομάδες και από φορείς εξουσίας ή κυβερνήσεις κρατών.

Ο ΟΗΕ σύμφωνα με τις Διακηρύξεις (και Χάρτες) του προάγει και προασπίζει τον πολιτισμό και, υποτίθεται, αποτρέπει κι εμποδίζει την κατολίσθηση στη βαρβαρότητα.

§3. Συνοπτικά σκοπός της ύπαρξής του είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών, η επίτευξη διεθνούς συνεργασίας για την επίλυση διεθνών προβλημάτων, και το κέντρο εναρμόνισης των ενεργειών των εθνών για την επίτευξη κοινών σκοπών.

Στο προοίμιό της, και στο Άρθρο 1, η Διακήρυξη δηλώνει: «Η αδιαφορία και περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου… Όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν ελεύθεροι και ίσοι όσον αφορά την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους.»

§4. Ο Χάρτης του ΟΗΕ υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 1945, στον Άγιο Φραγκίσκο, στο τέλος της Συνδιασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Οργάνωση, και άρχισε να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου 1945. Το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Χάρτη αλλά δεν εξετάζεται εδώ.
Τροποποιήσεις στα Άρθρα 23, 27 και 61 του Χάρτη υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 1963 και άρχισαν να ισχύουν στις 31 Αυγούστου 1965.

Στη συνέχεια, τμήμα §5 παρουσιάζω τα κυριότερα άρθρα που καταστρατηγούνται επαναληπτικά από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έτσι αρκετά άρθρα δεν συμπεριλαμβάνονται.

§5. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Έτσι, οι Κυβερνήσεις μας, μέσω αντιπροσώπων τους, που συγκεντρώθηκαν στην πόλη του Αγίου Φραγκίσκου και ήταν εφοδιασμένοι με πληρεξούσια τα οποία αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα και νομότυπα, αποδέχτηκαν αυτόν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και με αυτόν ίδρυσαν ένα Διεθνή Οργανισμό, που θα ονομάζεται Ηνωμένα Έθνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Σκοποί και αρχές.

Άρθρο 1. Οι σκοποί των Ηνωμένων Εθνών είναι:

1. Να διατηρούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και για να επιτευχθεί αυτό: να παίρνουν αποτελεσματικά συλλογικά μέτρα για να προλαβαίνουν και να απομακρύνουν κάθε απειλή της ειρήνης και για να καταστέλλουν κάθε επιθετική ενέργεια ή άλλης μορφής παραβίαση της ειρήνης και να πετυχαίνουν, με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου, διευθέτηση ή διακανονισμό διεθνών διαφορών ή καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διατάραξη της ειρήνης.

2. Να αναπτύσσουν ανάμεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στο σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών και να παίρνουν άλλα μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης.

3. Να πετυχαίνουν διεθνή συνεργασία για την επίλυση διεθνών προβλημάτων οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής φύσεως, και για την ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας, και

4. Να αποτελούν ένα κέντρο που θα συντονίζει τις ενέργειες των εθνών για την επίτευξη αυτών των κοινών σκοπών.

Άρθρο 2. Ο Οργανισμός και τα μέλη του, κατά την επιδίωξη των Σκοπών που αναφέρονται στο Άρθρο 1, θα ενεργούν σύμφωνα με τις παρακάτω Αρχές:

1. Ο Οργανισμός βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης ισότητας όλων των Μελών του.

2. Κάθε Μέλος, προκειμένου να εξασφαλίζει για όλα τα Μέλη του Οργανισμού τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από την ιδιότητα του Μέλους, πρέπει να εκπληρώνει με καλή πίστη τις υποχρεώσεις που ανέλαβε σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη.

3. Όλα τα Μέλη θα ρυθμίζουν τις διεθνείς διαφορές τους με ειρηνικά μέσα, έτσι ώστε να μην μπαίνουν σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη.

4. Όλα τα Μέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας, που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους είτε με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους Σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών.

5. Όλα τα Μέλη θα παρέχουν στα Ηνωμένα Έθνη κάθε βοήθεια σε κάθε ενέργεια που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη και δε θα βοηθούν κανένα κράτος εναντίον του οποίου τα Ηνωμένα Έθνη θα έχουν προχωρήσει.

Ο Γενικός Γραμματέας, με τη συναίνεση του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση σε κάθε συνεδρίαση για όλα τα σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας ζητήματα, με τα οποία θα ασχολείται το Συμβούλιο Ασφαλείας. Επίσης θα ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ή, αν η Γενική Συνέλευση δεν συνεδριάζει , τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών, αμέσως μόλις το Συμβούλιο Ασφαλείας πάψει να ασχολείται με τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 5. Μέλος των Ηνωμένων Εθνών εναντίον του οποίου το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει αναλάβει προληπτική ή εξαναγκαστική ενέργεια μπορεί να στερηθεί προσωρινά την άσκηση των δικαιωμάτων και προνομίων που είναι συναφή με την ιδιότητα του Μέλους, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και προνομίων μπορεί να αποκατασταθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Άρθρο 6. Η Γενική Συνέλευση, με πρόταση του Συμβουλίου Ασφαλείας, μπορεί να αποβάλει από το Οργανισμό Μέλος των Ηνωμένων Εθνών το οποίο επανειλημμένα παραβίασε τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη αυτόν.

Κεφάλαιο 3. Όργανα

Άρθρο 7. Ιδρύονται ως κύρια όργανα των Ηνωμένων Εθνών: η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Κηδεμονίας, το Διεθνές Δικαστήριο και η Γραμματεία.

Σύνθεση

Άρθρο 9. Η Γενική Συνέλευση θα αποτελείται από όλα τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 10. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητά οποιοδήποτε θέμα ή οποιοδήποτε ζήτημα που βρίσκεται στο πλαίσιο αυτού του Χάρτη ή είναι σχετικό με τις εξουσίες και τα καθήκοντα οποιουδήποτε από τα όργανα που προβλέπονται από το Χάρτη αυτόν και, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 12, να κάνει προτάσεις, σχετικά με οποιοδήποτε τέτοιο θέμα ή ζήτημα, στα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών ή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ή και στα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Άρθρο 11. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξετάζει τις γενικές αρχές της συνεργασίας για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αρχές που διέπουν τον αφοπλισμό και τη ρύθμιση των εξοπλισμών, και μπορεί να κάνει προτάσεις σχετικά με τις αρχές αυτές στα Μέλη ή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ή και στα Μέλη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητά κάθε θέμα που αναφέρεται στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και που μπορεί να υποβάλλεται σε αυτήν από οποιοδήποτε Μέλος των Ηνωμένων Εθνών ή από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή από ένα κράτος που δεν είναι Μέλος των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το Άρθρο 35, παράγραφος 2, και, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 12, μπορεί να κάνει προτάσεις σχετικά με κάθε τέτοιο θέμα στο ενδιαφερόμενο κράτος ή στα ενδιαφερόμενα κράτη ή στο Συμβούλιο Ασφαλείας ή και στα κράτη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Κάθε τέτοιο θέμα για το οποίο χρειάζεται να ληφθούν μέτρα η Γενική Συνέλευση πρέπει να το αναφέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας είτε πριν το συζητήσει είτε αφού το συζητήσει.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εφιστά την προσοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας σε καταστάσεις που θα ήταν δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

4. Οι εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως που καθορίζονται σε αυτό το Άρθρο δεν περιορίζουν το γενικό πεδίο ενέργειας του Άρθρου 10.

Άρθρο 12. 2. Ο Γενικός Γραμματέας, με τη συναίνεση του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση σε κάθε συνεδρίαση για όλα τα σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας ζητήματα, με τα οποία θα ασχολείται το Συμβούλιο Ασφαλείας. Επίσης θα ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ή, αν η Γενική Συνέλευση δεν συνεδριάζει , τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών, αμέσως μόλις το Συμβούλιο Ασφαλείας πάψει να ασχολείται με τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 14. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 12, η Γενική Συνέλευση μπορεί να προτείνει μέτρα για την ειρηνική διευθέτηση οποιασδήποτε καταστάσεως, ανεξάρτητα από την αιτία που την προκάλεσε και η οποία, κατά την εκτίμησή της, μπορεί να βλάψει το κοινό συμφέρον ή τις φιλικές σχέσεις μεταξύ εθνών. Στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται και όσες δημιουργούνται από την παραβίαση των διατάξεων αυτού του Χάρτη, ο οποίος ορίζει τους Σκοπούς και τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 18. 1. Κάθε μέλος της Γενικής Συνελεύσεως έχει μία ψήφο.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως για σημαντικά θέματα θα παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Σημαντικά θέματα θεωρούνται: προτάσεις για τη διατήρηση τη διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, η εκλογή των μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, η εκλογή των μελών του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, η εκλογή των μελών του Συμβουλίου Κηδεμονίας σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του Άρθρου 86, η εισδοχή νέων Μελών στα Ηνωμένα Έθνη, η αναστολή των δικαιωμάτων και προνομίων Μελών, η αποβολή Μελών.

Άρθρο 20. Η Γενική Συνέλευση θα συνέρχεται σε τακτική ετήσια συνεδρίαση και, αν οι περιστάσεις το απαιτούν, και σε έκτακτες συνεδριάσεις. Έκτακτες συνεδριάσεις θα συγκαλούνται από το Γενικό Γραμματέα ύστερα από αίτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας ή της πλειοψηφίας των Μελών των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 25. Τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών συμφωνούν ν’ αποδέχονται και να εκτελούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με αυτόν το Χάρτη.

Άρθρο 26.Το Συμβούλιο Ασφαλείας, προκειμένου να βοηθήσει στην επικράτηση και στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, με τη διάθεση για εξοπλισμούς όσο το δυνατόν λιγότερων από τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του κόσμου, επιφορτίζεται να καταρτίζει, με τη βοήθεια της Επιτροπής Στρατιωτικού Επιτελείου που αναφέρεται στο Άρθρο 47, σχέδια που θα υποβάλλονται στα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών, για την καθιέρωση ενός συστήματος που θα ρυθμίζει τους εξοπλισμούς.

Ψηφοφορία.

Άρθρο 27. 1. Κάθε Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας θα έχει μία ψήφο.

2. Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για ζητήματα διαδικασίας θα παίρνονται με σύμφωνη ψήφο εννέα μελών.

3. Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για όλα τα άλλα ζητήματα θα παίρνονται με σύμφωνες ψήφους εννέα μελών, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι σύμφωνες ψήφοι όλων των μονίμων μελών, με την επιφύλαξη ότι, σε αποφάσεις σχετικές με το Κεφάλαιο 6 και την παράγραφο 3 του Άρθρου 52, ο διάδικος σε μια διένεξη θα απέχει από την ψηφοφορία.

Καθήκοντα και Εξουσίες

Άρθρο 24.

1. Για να εξασφαλιστεί η άμεση και αποτελεσματική δράση των Ηνωμένων Εθνών, τα Μέλη τους αναθέτουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και συμφωνούν ότι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που απορρέουν από αυτή την ευθύνη, το Συμβούλιο Ασφαλείας ενεργεί εξ ονόματός τους.

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του αυτών το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ενεργεί σύμφωνα με τους Σκοπούς και τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Οι ειδικές εξουσίες που παραχωρούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών καθορίζονται στα Κεφάλαια 6, 7, 8 και 12.

§7. Το κείμενο είναι μακροσκελές διότι έπρεπε να γνωστοποιήσω τις βασικές αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.Ελπίζω πως καθώς διαβάζατε τα προηγούμενα τμήματα θα σκεφθήκατε μερικές από τις παραβάσεις που έχουν κάνει τα τέσσερα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Αμερική, η Βρετανία, η Κίνα και η Ρωσία τις τελευταίες δεκαετίες. Π.χ. η εισβολή στο Ιράκ την οποία ενορχήστρωσαν ο Αμερικανός πρόεδρος Bush νεότερος και ο Βρετανός πρωθυπουργός Blair για να καταστρέψουν δήθεν τα (ανύπαρκτα) όπλα μαζικής καταστροφής του Saddam Hussein, ενώ επρόκειτο για σκέτη αισχροκέρδεια με τη λεηλασία των πόρων του Ιράκ.

Άλλο καλό και πιο νωπό παράδειγμα είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με απάνθρωπες σφαγές αμάχων ηλικιωμένων και γυναικόπαιδων και την άγρια καταστροφή πόλεων. Πάλι με κύριο κίνητρο την αισχροκέρδεια.

Σε κάθε περίπτωση έγινε συγκάλυψη, η αμαρτωλή υπερδύναμη κράτησε τα λάφυρά της και δεν αναγκάστηκε από τις άλλες Δυνάμεις και από τη Γενική Συνέλευση να διορθώσει την εγκληματική πράξη της, να δώσει αποζημιώσεις ή έστω να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο. Οι ηγέτες των υπερδυνάμεων φέρθηκαν με κυνική υπεροψία και περιφρόνηση προς όλους τους άλλους και τις αρχές που δήθεν προάγει ο ΟΗΕ.

Σε μελλοντικό άρθρο θα εξετάσω μερικά παραδείγματα εγκληματικών εισβολών από τις υπερδυνάμεις σε σχέση με αυτούς τους ιερούς μα εντελώς υποκριτικούς σκοπούς – που δείχνουν τον απίστευτο εκφυλισμό του Οργανισμού, τη σήψη στις κυβερνήσεις και την ηθική πτώση των μαζών παντού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *